Κατασκευή της υπ΄ αριθμ. 36 επαρχιακής οδού τμήμα Καπράκι -Κοδαγορά

Κατασκευή της υπ΄ αριθμ. 36 επαρχιακής οδού  τμήμα Καπράκι -Κοδαγορά Ορεινός Βάλτος Αιτωλοακαρνανίας Δ.Τ.Υ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΡΝΙΑΣ
Έτος κατασκευής 1964 – 1966