ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Κατασκευή Μονάδας Ανάκτησης Υλικών
Δήμος Λάρισας
Έτος εκτέλεσης 2000