ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Εργασίες αντιστήριξης εδαφικών υλικών όμορων ιδιοκτησιών
Μονή Βροντιανής, Ν. Σάμος
Έτος εκτέλεσης 2008