Κατασκευή μονάδας ανάκτησης υλικών (Μ.Α.Υ.) Λάρισας

Κατασκευή μονάδας ανάκτησης υλικών (Μ.Α.Υ.) Λάρισας
Έτος κατασκευής 1999 – 2001