ΕΚΑΛΗ 1

Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων
Ρόδων 108, Εκάλη
Έτος εκτέλεσης 2005

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Silvina Krontiras