ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

Ανέγερση ισογείου αποθήκης με κτίριο γραφείων, κτίριο Υ/Σ και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ιδιοκτησίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στον Αυλώνα Αττικής.
Θέση Βρεστίζα, Αυλώνα Αττικής.
Έτος κατασκευής 2001